BİLİMSEL PROGRAM
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 18:30

Mardin Yürüyüş Turu

19:00 - 19:15

Açılış

19:15 - 20:15

Oturum Başkanları: Faruk Haznedaroğlu, Sedat Küçükay

YENİ NESİL ENDODONTİK TEDAVİ ENDİKASYONLARI ?
APEKSOGENEZiS, APEKSiFiKASYON ve REVASKÜLARiZASYON

Kemal Çalışkan

16:00 - 18:30

KONSERVATİF RESİPROKASYON: T-endo MUST RESİPROKASYON SİSTEMİ
CONSERTVATIVE RECIPROCATION: T - endo MUST MUST RECIPROCATION SYSTEM

Mustafa Gündoğar, Taha Özyürek

16:00 - 18:30

YENİ NESİL ENDODONTİ VE VİTAL PULPA TEDAVİLERİ
NEW GNERATION ENDODONTICS AND VITAL PULP THERAPIES

Tuğba Türk

09:30 - 10:30

Oturum Başkanları: Meriç Karapınar Kazandağ, Alper Kuştarcı

HYDRAULIC CALCIUM SILICATE CEMENTS IN ENDODONTICS, AN UPDATE
Mohammed Hossein Nekoofar

10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00

Oturum Başkanları: Figen Kaptan, Sadullah Kaya

KANAL TEDAVİLİ POSTERİOR DİŞLERİN RESTORASYONUNDA NO POST NO CORE YAKLAŞIMI; ENDOKURON RESTORASYONLARI
Esra Can

12:00 - 13:00

Oturum Başkanları: Işıl Küçükay, Tamer Taşdemir

MOTOR AND MOTIONS FOR NITI INSTRUMENTS
Gianluca Gambarini

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 19:00

Mardin Yürüyüş Turu

09:30 - 10:30

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 1

Oturum Başkanı: Seda Falakaloğlu

OP-001 Kök Kanallarında Enterococcus Faecalis Biyofilm Eliminasyonu Açısından Geleneksel Yaklaşıma Karşı Minimal İnvaziv: Ex Vivo Çalışma
Minimally Invasive versus Traditional Approach for Enterococcus Faecalis Biofilm Elimination in Root Canals: An Ex Vivo Study

Kübra Bayazıt, Ayşe Diljin Keçeci, Seyhan Ulusoy, Çağdaş Deniz Periz

OP-002 Farkli Nikel Titanyum Döner Sistem Eğelerle Kök Kanal Preperasyonu Sirasinda Apikalden Taşan Debris Miktarinin Karşilaştirilmasi
Apical Extrusion of Debris during Root Canal Preparation with Different Nikel Titanium Rotary Instruments

Ayşegül Arkan İlik, Uğur İnan

OP-003 TF, TF Adaptive ve TruNatomy Eğe Sistemlerinin Post-operatif Ağrı İnsidansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Influence of TF, TF Adaptive and TruNatomy File Systems on the Incidence of Post-operative Pain

Neslihan Yılmaz Çırakoğlu

OP-004 Farklı NiTi Eğe Sistemlerinin Basılmış Mandibular Azı Dişlerini Şekillendirme Yetenekleri
Shaping Ability of Different NiTi Rotary Systems During the Preparation of Printed Mandibular Molars

Seda Falakaloğlu, Emmanuel João Nogueira Leal Silva, Merve Yeniçeri Özata, Mustafa Gündoğar

OP-005 Kök Kanal Tedavisinde Alet Kırılması ve By-pass Yöntemi: Olgu Serisi
Instrument Fracture and By-pass Method in Root Canal Treatment: Case Series

Hatice Sağlam

OP-006 Tek Köklü Dişlerde Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisi Sonrası İki Rotasyonel ve Bir Resiprokal NiTi Eğe Sistemlerinin İnflamatuar Mediyatör Seviyelerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Two Rotary and One Reciprocating NiTi Systems on Inflammatory Mediators Levels After Root Canal Retreatment of Single-rooted teeth: A Randomized Controlled Trial

Sena Kaşıkçı, Sevinç Aktemur Türker, Berrak Güven

10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 2

Oturum Başkanı: Vasfiye Işık

OP-007 EDDY, Endoaktivatör, Ultrasonik İrrigasyon ve Manuel Dinamik Aktivasyonun Apikalden Çıkan Debris Miktarına Etkisi
Comparison of Apical Debris Extrusion using EDDY, Endoactivator, Ultrasonic Irrigation and Manual Dynamic Agitation

Meltem Sümbüllü, Mine Büker, Oğuzhan Ünal, Mirze Muhammet Özen

OP-008 Farklı NiTi eğe Sistemleri Deformasyonunun Taramalı Elektron Mikroskobu Analizi
Scanning Electron Microscopy Analysis of Different NiTi file Systems Deformation

Seda Falakaloğlu, Merve Yeniçeri Özata, Mehmet Çolak

OP-009 Guta-Perka ve Kağıt Konlar Üzerinde Bulunan Uzunluk İşaretlerinin Doğruluğunun Karşılaştırılması
Comparison of the Accuracy of Length Marks on Paper-Points and Gutta-Percha Cones

Vasfiye Işık, Mehmet Baybora Kayahan

OP-010 Mineral Trioksit Agregat ile Apeksifikasyon Tedavisi; Vaka
Apexification with Mineral Trioxide Aggregate; Case Series

Naimenur Seven, Sabri Cora

OP-011 Kök Kanal Tedavisi Uygulanmış Dişlerin 3-6 Yıllık Takip Sonrası Periapikal Sağlığı: Preliminer Çalışma
Periapical Health of Root Canal Treated Teeth Followed 3-6 Years Postoperatively: A Preliminary Study

Mustafa Berkiten, Vasfiye Işık

OP-012 İntrakoronal Beyazlatmanın Üçlü Antibiyotik Pat ile Renklendirilmiş Dişlerdeki Etkinliği
Effect of Intracoronal Bleaching in Teeth Discolored by Triple-antibiotic Paste

Gülşah Yenier Yurdagüven

12:00 - 13:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 3

Oturum Başkanı: Tülin Doğan Çankaya

OP-013 Farklı Seviyedeki Operatör Deneyimlerinin Debris Ekstrüzyonu ve Preparasyon Süresi Üzerine Etkisi
Effect of Different Levels of Operator’s Experience on Debris Extrusion and Preparation Time

Mine Büker, Meltem Sümbüllü, Mohanad Hamsho, Mazlum Uçuk

OP-014 Asfalt ile Biyoseramik Arasında 7 Yıl Takipli Bir Travma Olgusu
A Dental Trauma Case Between Asphalt and Bioceramics: 7 Years Follow-up

Didem Öner Özdaş, Hilal Çukadar, Işıl Kaya Büyükbayram

OP-015 İki Köklü Mandibular Kaninde İki Kez Kırılmış Kanal Aleti Varlığında Yeniden Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu
Thermoplasticized Gutta Percha Plug as Aid in Broken Instrument Retrieval

Sherief Elzahar

OP-016 Alt Çene Birinci Azı Dişlerinin Tehlike Bölgesindeki Dentin Kalınlığının Farklı Tek Eğeler ile Şekillendirildikten Sonra Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Comparison of Dentin Thickness in Danger Zone of Mandibular First Molars after Preparation with Different Single File Systems Using Cone Beam Computed Tomography

Sevinç Aktemur Türker, Gediz Geduk, Cem Gözcü

OP-017 Eksternal Apikal Kök Rezorpsiyonlu Dişlerde Apikalden Taşan Debris Miktarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Apically Extruded Debris in Teeth with External Apical Root Resorption

Büşra Melike Çağlar, İsmail Uzun

OP-018 Endodontik İrrigasyon Solüsyonlarının OneCurve Eğesinin Döngüsel Yorgunluk Direncine Olan Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effect of Endodontic Irrigation Solutions on the Cyclic Fatigue Resistance of the OneCurve File

Tülin Doğan Çankaya, Hatice Büyüközer Özkan, Koray Sürme

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:30

BAŞARILI ENDODONTİNİN SIRLARI
SECRETS OF SUCCESSFUL ENDODONTICS

Kadriye Özdayı

16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 19:30

ENDODONTIC RETREATMENT KNOWLEDGE AND ABILITIY
Ahmed Abdel Rahman Hashem

09:30 - 10:30

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 4

Oturum Başkanı: Dilek Özer

OP-019 Farklı Eğe Tiplerinde Dual Move-Dual Pex'in Çalışma Uzunluğu Doğruluğu
Working Length Accuracy of Dual Move-Dual Pex in Different File Types

Gizem Kaplan, Zübeyde Gökçe Turhan, Ali Cemal Tınaz

OP-020 Palatogingival Oluğun Kasti Replantasyon ile Tedavisi
Treatment of the Palatogingival Groove with Intentional Replantation Aim

Burcu Bulut

OP-021 Kök Füzyonu ve Rezorpsiyonu Bulunan Maksiller Birinci Molar Dişin Tedavisi
Treatment of Maxillary First Molar with Root Fusion and Resorption

Dilek Özer, Özgür İlke Atasoy Ulusoy

OP-022 Farklı Kök Kanal Morflolojisine Sahip Mandibular ve Maxiller Premolar Dişlerin Kök Kanal Tedavileri: Olgu Serisi
Root Canal Treatments of Mandibular and Maxillary Premolar Teeth with Different Root Canal Morphologies: Case Series

Fatma Atasever Çakmak

OP-023 Füzyonlu Maksiller Molarlarda Dentin Kalınlığı Füzyon Tipine Göre Değişir mi?
Does the Dentine Thickness of Root Canals in Maxillary Fused Molars Change According to the Fusion Type?

Cangül Keskin, Defne Toplu, Ali Keleş

OP-024 Alt Büyükazilardaki İsthmuslarin Yikama Aktivasyon Yöntemleri Sonrasi Temizlenmesinin Histolojik İncelenmesi
Histological Investigation of Cleaning of Isthmus in Lower Molars after Irrigation Activation Methods

Rabia Nur Aydın, Nimet Gençoğlu

10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 5

Oturum Başkanı: Sabiha Gülçin Alak

OP-025 Mandibular Molar Dişlerde Yaşla Beraber Oluşan Sekonder Dentinin Kök Kanal Morfolojisinde Oluşturduğu Değişikliklerin İncelenmesi
Evaluation of Changes in Root Canal Morphology by Formation of Secondary Dentin with Age in Mandibular Molar Teeth

Sabiha Gülçin Alak, Cangül Keskin, Ali Keleş, Marco Versiani

OP-026 Endodontide Güncel Büyütme Sistemleri
Updated Magnification Systems in Endodontics

Feyza Çetinkaya, Ahter Şanal Çıkman

OP-027 Yeni Bir Endodontik Biyomateryal - BIOfactor MTA’nın Fizikokimyasal Değerlendirmesi
Physicochemical Evaluation of a Novel Endodontic Biomaterial - BIOfactor MTA

Merve Akbaş, Makbule Bilge Akbulut

OP-028 Sodyum-Hipoklorit ve Klorin-Dioksitin Biyouyumluluklarının İnsan Fibroblastları Üzerinde Değerlendirilmesi
Evaluation of the Biocompatibility of Sodium-Hypochlorite and Chlorine-Dioxide on Human Fibroblasts

Hilal Erdoğan, Aslıhan Güngördü, Funda Kont Cobankara

OP-029 Çeşitli Kök Kanal Varyasyonlarına Sahip Dişlere Endodontik Yaklaşım
Endodontic Approach to Teeth with Various Root Canal Variations

Vahide Hazal Abat, Saba Veziroğlu, Eda Akpolat, Rabia Figen Kaptan

OP-030 3 Kanallı Mandibular Premolar Dişin Kök Tedavisi Olgu Sunumu
A Case Report of Root Treatment of 3-canals Mandibular Premolar Tooth

Ceren Yeniay

12:00 - 13:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 6

Oturum Başkanı: Zeliha Yılmaz

OP-031 Giriş Kavitesi Tasarımlarının Kök Kanal Dolgusunun Kalitesi Üzerine Etkisi
Effect of Access Cavity Designs on the Quality of Root Canal Filling

Özge Turan, Elçin Tekin Bulut

OP-032 Semptomatik İrreversible Pulpitisli Daimi Dişlerin Vital Amputasyon Tedavilerinde Uygulanan NaOCl Ve KTP Lazerin Postoperatif Ağrı üzerine Etkisi
The Effect of Naocl and Ktp Laser Applied in Vital Pulpotomy Treatments of Permanent Teeth with Symptomatic Irreversible Pulpitis on Postoperative Pain

Muhammed Ayhan, Demet Altunbaş

OP-033 Farklı Yüzey Dezenfeksiyon Teknikleri Uygulanan Mineral Trioksit Agregatin cam Iyonomere Makaslama Bağlanma Dayanımının Karşılaştırılması
Effect of Diode Laser, Ozone, and Chlorhexidine Gluconate on Shear Bond Strength of Resin Glass Ionomer Cement to Mineral Trioxide Aggregate

Deniz Yanık, Kürşat Er, Alper Kuştarcı

OP-034 MTA ile Vital Pulpa Tedavisi: Sekiz Vaka Serisi
Treatment of Vital Pulp with MTA: Eight Case Reports

Sümeyye Koyuncu

OP-035 Farklı Taşıyıcı Solüsyonlarla Hazırlanmış Kök Ucu Dolgularının Mineral İçeriğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Mineral Content Change of the Root End Filling Materials with Different Carrier Solutions

Merve Işık Say, Emel Uzunoğlu, Özyürek, Banu Sezer, Zeliha Yılmaz, İsmail Hakkı Boyacı

OP-036 Apikal Periodontitise Bağlı Adrenomedullin Artışı Periodontal Hastalıktan Bağımsız mıdır?
Is Adrenomedullin Upregulation Due to Apical Periodontitis Independent of Periodontal Disease?

Seyda Ersahan, Yelda Erdem Hepşenoğlu

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:30

ENDODONTİDE RİSKLERE PLATİNİUM ÇÖZÜMLER
PLATINIUM SOLUTIONS FOR THE RISKS IN ENDODONTICS

Toygan Bora

16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 19:30

ENDODONTİ SANATI
ART OF ENDODONTICS

Erdal Pehlivanoğlu

08:15 - 09:00

Oturum Başkanları: Kürşat Er, Özkan Adıgüzel

RE-VISITING THE ROOT CANAL IS IT REALLY WORTH IT? - A CLINICAL UPDATE
Viresh Chopra

09:00 - 10:00

Oturum Başkanları: Kerem Engin Akpınar, Bahar Özçelik

CBCT IN ENDODONTICS: SCIENTIFIC EVIDENCE AND CLINICAL EXPERIENCE
Ahmed Abdel Rahman Hashem

10:00 - 11:00

Oturum Başkanları: Mete Üngör, Kezban Meltem Çolak

QUALITY OF SYSTEMATIC REVIEWS
Nagendrababu Venkateshbabu

11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30

Oturum Başkanları: Hesna Sazak Öveçoğlu, Fügen Dağlı Cömert

PAIN MANAGEMENT IN ENDODONTICS: EVIDENCE BASED CLINICAL PROTOCOLS
Gopi Krishna

12:30 - 12:45

Kapanış

12:45 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 19:00

Dara Midyat Turu

08:00 - 09:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 7

Oturum Başkanı: Işıl Kaya Büyükbayram

OP-037 Endodontik Tedavinin Maksiller Sinüs Membran Kalınlığına Etkisi
Influence of Endodontic Treatment on Thickness of Maxillary Sinus Membrane

Deniz Yanık, Ahmet Mert Nalbantoğlu, Kürşat Er

OP-038 Farklı Endokron Materyallerinin Radyoopasitelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Radiopacities of Different Endocrown Materials

Hande Akgün, Elif Kalyoncuoğlu, Nihan Gönülol

OP-039 Periapikal Doku Hastalıklarındaki Kök Kanal Mikroorganizmalarının MALDI-TOF MS Aracılığıyla Hızlı Tanımlanması
Rapid Identification of Root Canal Microorganisms in Periapical Tissue Diseases by MALDI-TOF MS

Mete Ahlat, Cumhur Aydin, Mehmet Baysallar, Sinem Kaya

OP-040 Endodontik ve Cerrahi Tedavi Sonrasi Radiküler Kistin İyileşmesinin Takibi
Follow-Up of the Healing of the Radicular Cyst after Endodontic and Surgical Treatment

Meltem Çolak, Ahmet Korkmaz, Oğuz Yüce

OP-041 Farklı Patolojilere Sahip Dişlerin Rejenaratif Endodontik Tedavileri: Olgu Serisi
Regenerative Endodontic Treatment of Teeth with Different Pathologies: Case Series

Fatma Atasever Çakmak

OP-042 İmmatür Dens Invaginatus Vakasının Rejeneratif Endodontik Tedavisi: 10 Yıllık Takip.
Regenerative Endodontic Treatment of Immature Dens Invaginatus: 10 Year Follow-Up

Işıl Kaya Büyükbayram, Şerife Özalp, Emre Aytugar, Seda Aydemir

09:00 - 10:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 8

Oturum Başkanı: Melis Yılmaz

OP-043 Reciproc Blue Eğelerle Kanal Dolgu Sökümünde Solvent Kullanımının Tork ve Kuvvete Etkisi
The Effect of Solvent on Torque and Force in Root Canal Filling Removal with Reciproc Blue Instruments

Eda Ezgi Aslantaş, Serhat İlgen, Ahmet Serper

OP-044 Farklı Irrigasyon Tekniklerinin Etilendiamin Tetraastetik Asitin Dentin Kanallarına Penetrasyon Yüzdesine ve Derinliğine Etkisi
Effect of Different Irrigation Techniques on Dentinal Tubule Penetration Percentage and Depth of Ethylenediaminetetraacetic Acid

Turgut Yağmur Yalçın

OP-045 Kutanöz Allodini ve Dental İşlemler Sonrası Migren Ağrısı Özelliklerindeki Değişiklikler
Cutaneous Allodynia and Changes in Migraine Pain Characteristics after Dental Procedures

Melis Yılmaz, Fethi Atıl, Didem Derici Yıldırım, Aynur Özge

OP-046 Bifosfonat ve Denosumab Kullanımı ile Eksternal Servikal Rezorpsiyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship between Bisphosphonate and Denosumab Use and External Cervical Resorption

Yeşim Talay, Neslihan Şimşek, Tülay Yıldırım

OP-047 % 8,25 Sodyum Hipoklorit İrrigasyonunun Dentin Mikrosertliğine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Effect of 8.25% Sodium Hypochlorite Irrigation on Dentine Microhardness

Büşra Tavşan, Berfu Aydanur Karaca, Zeliha Yılmaz

OP-048 Endodontik Ağrı Kontrolünde Endodontistlerin Güncel Analjezik Tercihlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Endodontists’ Current Analgesic Preferences in Endodontic Pain Control

Cemre Koç, Emine Odabaşı Tezer

10:00 - 11:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 9

Oturum Başkanı: Fulya Karaoğlan

OP-049 Maksiller Santral Dişlerde Horizontal Kök Kırığının Endodontik Tedavisi
Endodontic Treatment of Horizontal Root Fracture in Maxillary Central Teeth

Ahmet Taşan, Esin Özlek

OP-050 Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerde Endodontik Tedavi Yaklaşımı: 2 Olgu Sunumu
Endodontic Treatment Approach in Teeth with Large Periapical Lesion: 2 Case Reports

Tuğçenur Yıldız, Recai Zan

OP-051 Yetişkin Bir Türkiye Popülasyonunda Apikal Periodontitis Prevelansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
A Retrospective Evaluation of Apical Periodontitis Prevalence in an Adult Turkish Population

Şeyda Betül Aydoğduoğlu, Elçin Tekin Bulut, Harika Gözde Gözükara Bağ

OP-052 Tek ve Çift Seans Yeniden Kanal Tedavisi Uygulamalarının Klinik Ve Radyografik Başarılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Radiographic Healing of Single versus Two- Visit Retreatment

Fulya Karaoğlan, Seniha Senem Miçooğulları Kurt, M. Kemal Çalışkan

OP-053 Farklı İrrigasyon Aktivasyon Teknikleri İle Birlikte Kullanılan Kanal İçi Isıtılmış Sodyum Hipokloritin Smear Tabakası Uzaklaştırmadaki Etkinliğinin İncelenmesi
Investigation of the Effectiveness of Intracanal Heated Sodium Hypochlorite Used with Different Activation Techniques on Smear Layer Removal

Burcu Bulut

OP-054 Farklı Kanal Patları ve Dolgu Tekniklerinin Residüel Dolgu Miktarına Etkisi
Effect of Different Canal Sealers and Obturation Techniques on Residual Filling Material

Merve Sarı, Koray Yılmaz

11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 10

Oturum Başkanı: Arslan Terlemez

OP-055 Replika Diş Modellerinde Oluşturulan Biyofilmin Farklı Sıcaklıklarda Sodyum Hipoklorit İrrigasyonu ile Uzaklaştırma Etkinliğinin İncelenmesi
Investigation of the Removal Efficiency of Biofilm Formed in Replica Tooth Models by Irrigation with Sodium Hypochlorite at Different Temperatures.

Kevser Şenel, İsmail Uzun

OP-056 Dudak Hissizliğiyle Sonuçlanan İyatrojenik Bir Hasarın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Multidisciplinary Treatment of an Iatrogenic Damage Resulting with Lip Numbness: A Case Report

Arslan Terlemez, Raif Alan

OP-057 Yapay Oluklardan Kanal Patlarının Uzaklaştırılmasında Farklı İrrigasyon Ajitasyon Sistemlerinin Etkinliği
Efficacy of Different Irrigation Agitation Systems in Removal Canal Sealers from Artificial Groove

Salih Düzgün, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Ömür Kahraman, Ayşe Tuğba Eminsoy

OP-058 Açık Apeksli Dişlerde İrigasyon Sistemlerinin Taşan Solüsyon Miktarına Etkisinin Karşılaştırılması
Influence of Irrigation Systems on the Amount of Extruded Irrigant in Immature Teeth

Ege Namsoy Özverel, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Kemal Çalışkan

OP-059 Endodontik tedavili dişlerin iki farklı teknikle indirekt restorasyonu
Indirect restoration of endodontically treated teeth with two different techniques

Yelda Erdem Hepşenoğlu, Burcu Gözetici Çil

OP-060 Rejeneratif Endodontik Tedavili İmmatür Dişlerde Koronal Restorasyonların Etkisi: SEA Çalışması
The effect of different coronal restorations on immature teeth with regenerative endodontic protocol: A FEA Study

Öznur Eraslan, M. İnci Başer Kolcu, Sema Belli

09:00 - 10:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 11

Oturum Başkanı: Gamze Nalcı

OP-061 Kitosan Nanopartikülleri ile İrrigasyon Protokollerinin Dentin Mikrosertliği Üzerine Etkisi
Effect of Irrigation Protocols with Chitosan Nanoparticles on Dentin Microhardness

Sena Nihan Şengül, Şükrü Öztürk, Kezban Ulubayram, Selen Küçükkaya Eren

OP-062 Covid-19 Karantina ve Normalleşme Süreçlerinin Dental Tedavi Başvuruları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Evaluation of Patients Visits for Dental Treatment During The Covid-19 Lockdown and Normalization Period: A Retrospective Study

Damla Kırıcı, Ayşe Nur Kuşuçar, Sevcihan Günen Yılmaz, Esra Yavuz, Ertuğrul Karataş

OP-063 Endodontik Tedavi Gereksinimi Olan Hastaların Yaşa, Cinsiyete Ve Dişe Göre Dağılımı
Distribution of Patients Requiring Endodontic Treatment by Age, Gender and Tooth

Özlem Kahveci

OP-064 Dental Aerosolün Önlenmesi ve Yayılmasında Farklı Kontrol Sistemlerin Etkinliklerin İncelenmesi
Investigation of the Efficiency of Different Control Systems in Prevention and Spread of Dental Aerosol

Seher Elif Böke, Ali Keleş, Cangül Keskin, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Tuğba Türk

OP-065 İmplanta Komşu Olan ve Olmayan Kanal Tedavili Dişlerin Sağkalım ve Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması
Comparison of survival and complication rates of implant-adjacent and non-implant-adjacent root canal-treated teeth

Selen Nihal Sisli, Eylem Gül, Tuncer Burak Özçelik

OP-066 Endodontik Tedavi Görmüş Posterior Dişlerin Restorasyon Seçiminde Uzmanlığın Etkisi Var mıdır?
Does Specialization in Dentistry Affect the Choice of Restoration Type for Endodontically Treated Posterior Teeth?

Gamze Nalcı, Betül Aycan Uysal

10:00 - 11:00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 12

Oturum Başkanı: Güher Barut

OP-067 Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Kanal İçinde Oluşan Alet Kırıklarına Yaklaşımı
Approach of Turkish Dentists toward Intracanal Fracture of Endodontic Instruments

Elif Çiftçioğlu, Çağla Gülhan, İrem Özçelik, Enver Sedat Küçükay

OP-068 Kırık Enstrümanların Çıkarılması Amacıyla Kullanılan Trepan Bur ve Ultrasonik Yöntemlerin Farklı Obturasyon Tekniklerinin Uygulanmasını Takiben Dişlerin Kırılma Dirençlerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Trepan Bur and Ultrasonic Methods Used for Removing Broken Instruments on the Fracture Resistance of teeth after the application of different obturation techniques

Duygu Mutlu, Recai Zan

OP-069 Rejeneratif Endodontik Tedavide Farklı Kanal İçi Medikament ve İskelelerinin Diş Renklenmesine Sinerjistik Etkisi
Synergistic effects of different medications and scaffolds on tooth discoloration in regenerative endodontic treatment

Nihan Berkdemir, Ali Türkyılmaz

OP-070 Mezuniyet Öncesi Klinik Dönem Öğrencilerinin Endodonti Öz-yeterlikleri
Endodontic Self-Efficacy Perceptions of Clinical Phase Dental Students

Mukadder İnci Başer Kolcu, Didem Odabaşı

OP-071 Vaka Sunumu: Travmaya Bağlı Eksternal Servikal Rezorpsiyon
Case Report: External Cervical Resorption Due to Trauma

Saba Veziroğlu, Oğuzhan Tunç, Esin Gökçek, Elif Delve Başer Can

OP-072 Bir Grup Türk Diş Hekimlerinin COVID-19 Salgını Sürecinde Tutumunun Araştırılması
Investigation of the Attitude of A Group of Turkish Dental Practitioners During the COVID-19 Outbreak

Güher Barut, Jale Tanalp

11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 13

Oturum Başkanı: Olcay Özdemir

OP-073 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonunda Diş Hekimlerinin Tercihi: Kesitsel Bir Çalışma
Dentists' Preference for The Restoration of Endodontically Treated Teeth: A Cross-Sectional Study

Burcu Yılmaz, Yelda Erdem Hepşenoğlu

OP-074 Dental Tedavilerde Rejyonel Anestezi Sonrası Rebound Ağrı Araştırması: Pilot Çalışma
Rebound Pain after Regional Anesthesia in Dental Treatments: A Pilot Study

Tuba Gök, Uğur Dursun

OP-075 Endodontik Tedavide Klinik Karar Verme: Bilimsel ve Bibliyometrik Bir Analiz
Clinical Decision-making for Endodontic Treatment: A Scientometric and Bibliometric Analysis

Olcay Özdemir

OP-076 Monolitik Zirkonya ile Restore Edilmiş Molar Endokronlarda Farklı Rezin Simanların Kırılma Direnci Üzerine Etkisi
The Effect of Different Resin Cements on Fracture Resistance in Molar Endocrowns Restored with Monolithic Zirconia

Durmuş Alperen Bozkurt, Emine Begüm Büyükerkmen

OP-077 Sterilizasyon Ve İrrigasyon Solüsyonlarinin Nikel Titanyum Eğelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Effect of Sterilization and Irrigation Solutions on the Surface Roughness of Nickel Titanium Files

Enes Elmalı, Faruk Öztekin

OP-078 Pandemi Öncesi ve Sonrasında Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Yaklaşım ve Anksiyete Durumlarının Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Approach and Anxiety Status of Faculty of Dentistry Students Before and After the Pandemic

Dilek Hançerlioğulları, Ali Erdemir, Gülşen Ermiş

 DUYURULAR
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  19 Mayıs 2022
 • Kongre Bitiş Tarihi
  22 Mayıs 2022
 • Bildiri Gönderimi Son Tarihi
  14 Mart 2022
 • Bildiri Değerlendirme Tarihi
  20 Mart 2022
 • İndirimli Kayıt Son Tarihi
  22 Mart 2022
 KONUŞMACILAR

Esra Can


Viresh Chopra


Kemal Çalışkan


Gianluca Gambarini


Ahmed Adbel Rahman Hashem


Gopi Krishna


Mohammed Hossein Nekoofar


Nagendrababu Venkateshbabu